KVKK Başvuru Formu

INNOVANA YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık, net ve eksiksiz bir şekilde doldurup, yazılı olarak Şirketimize ulaştırmanız gerekmektedir. Formun imzalı bir nüshasını INNOVANA YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. “Evliya Çelebi Mah. Küme Sok. No: 2/C-6 Tuzla/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, noter aracılığıyla veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya işbu formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir. 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince Ucuzyolu tarafından ücret istenebilecektir. 

Tarafımıza iletilen bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut açık olmaması halinde başvurunuzun netleştirilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilecektir.

1. VERİ SAHİBİNE AİT GEREKLİ BİLGİLER

ADI SOYADI 
TC KİMLİK NO: 
TELEFON NO: 
ADRES: 
E-MAİL ADRESİ: 
ucuzyolu.com İLE İLİŞKİNİZ: 
BAŞVURUDA BULUNMAK
İSTEDİĞİNİZ ŞİRKET
 


2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKA İLİŞKİN SEÇENEKLER

(Lütfen aşağıdaki açıklamalara göre talebinize uygun ifadenin yanında yer alan kutucuğu işaretleyiniz)

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. 
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işliyor olması halinde bu veri işleme faaliyetleri
hakkında bilgi talep ediyorum.
 
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve amacına uygun 
kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
 
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü
kişileri bilmek istiyorum.
 
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini 
istiyorum.
 
Kişisel verilerimin 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
 
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı/aktarılacağı üçüncü
kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. 
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum.
Bu sonuca itiraz ediyorum.
 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığım için zararın giderilmesini talep ediyorum. 

3. TALEP DETAYI 

( Lütfen 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)
 

4. EK

Lütfen başvurunuza delil olarak göstermek istediğiniz belge varsa aşağıda sırası ile belirtiniz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5. BAŞVURU CEVABINIZIN HANGİ YOL İLE İLETİLMESİNİ İSTERSİNİZ ?

(Lütfen hangi yolla cevap verilmesini istediğinizi işaretleyin.)

Adresime gönderilmesini istiyorum. 
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
Elden teslim almak istiyorum. 

 

6. INNOVANA YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BEYANI

Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek belge ve açıklama (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde INNOVANA YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğacak tüm sorumluluk ve zarar size aittir.

Veri Sahibi / Adına Başvuruda Bulunan Kişi1

Ad Soyad :

Başvuru Tarihi :

İmza :


1 Başkası adına başvuruda bulunulması halinde, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir belgeleri (veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderilmesi ve bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.