Gizlilik Sözleşmesi

ucuzyolu.com GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ÇERÇEVESİNDE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Innovana Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” veya "INNOVANA" olarak bahsedilecektir.) tarafından Intellize Turizm ve Seyahat Acentası unvanı ile ucuzyolu.com adresi ile (“Site” olarak bahsedilecektir.) web servis ve dijital kaynaklarımızın herhangi birini kullanan müşterilerimizin veya üçüncü kişilerin ("Kullanıcılar") verilerinin korunması, bu hususlarda şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmak önceliklerimizdendir. Web adresimiz www.ucuzyolu.com veya uzantıları ve bunlarla birlikte ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal medya sayfalarımızı ve/veya dijital kanallarımızı ziyaret etmeniz, hizmet ve ürünlerimizi kullandığınız veya destek hizmetlerimizden yararlandığınız durumlar gibi INNOVANA’yı ve ucuzyolu.com’u online ve dijital kanallarımız üzerinden ziyaret ettiğiniz anlarda otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. ucuzyolu.com, bireysel ve kurumsal gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan, sistemden en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla, kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. İşbu gizlilik bildirimi, ucuzyolu.com ile yaptığınız işlemlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. INNOVANA, 6698 sayılı KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. INNOVANA tarafından işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Şirket, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını; kişisel veri kapsamındaki bilgilerin, hizmetten faydalanan üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesinin, ele geçirilmesinin veya değiştirilmesinin önlenmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini de sağlayacak şekilde teknolojik ve alt yapı imkânlarını kullanarak, gerekli teknik, idari ve mali tedbirleri almaktadır.

ucuzyolu.com adresini veya mobil uygulamasını kullanarak, gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, ucuzyolu.com’a sunmuş olduğunuz kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde ucuzyolu.com, tedarikçiler ve/veya aracı kurumlar tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. Şirket, ek ve destek hizmetler almak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla çalışması halinde bu firmaların, Şirket’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte, Şirket ile paylaştığınız bilgilere Şirket bünyesinde yer alan personelimizin erişimi de kısıtlanmıştır.

Şirket işlenen ve toplanan kişisel verileri kanuni bir zorunluluk bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşmayacaktır. Şirket kişisel veri kapsamındaki bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler sınırları dahilinde açıklayabilecektir. Şirket’in bağlı bulunduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Şirket bu bilgileri yalnızca gerekli yetki ve sınırlar çerçevesinde açıklayacaktır.

INNOVANA, kullanıcılara dair edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı bir şekilde işbu “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni" çerçevesinde korumayı taahhüt eder.

ucuzyolu.com, sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir.

1. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları: 

Kullanıcıların Kişisel verileri; Ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak istemeniz durumunda söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek, Sizi yeni hizmetlerimizden haberdar edebilmek ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilmek, Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunmak ve fırsatlar hakkında bilgi vermek, Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapmak, Personelimizi eğitmek ve geliştirmek, Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilmek, Hizmet kullanımı veya destek talebi halinde kimliğinizi teyit etmek, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi ve Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi gibi nedenlerle ayrıca bunlarla sınırlı olmamak üzere, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ile iletişim, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

2. Verilerin Toplanma, Depolanma ve İşlenme Süreci 

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, kısmen veya tamamen elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Şirket tarafından işlenebilecektir. 6698 Sayılı Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz kullanıcı sözleşmesi, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla da depolanabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla: Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, Şirket yetkililerimiz, Hissedarlarımız, Bilgi işlem hizmeti aldığımız, Sitelerimizi, mobil uygulamamızı işlettiğimiz, veri analizi yaptırdığımız hizmet sağlayıcıları, Kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması ile ilişkili olarak iş ortaklıkları, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, Hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

4. Kullanıcıların Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Hakları:

ucuzyolu.com, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından ucuzyolu.com adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Bu bilgiler; kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, rezervasyon ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bazı istatistiklerin yapılması amacı ile kullanılacaktır ve iletme esnasında şifrelenerek SSL teknolojisi ile korunacaktır. SSL'den faydalanabilmek için tarayıcınızın SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinizin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Veri, elimize ulaştıktan sonra da bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. Girmiş olduğunuz veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır.

ucuzyolu.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Tüm kullanıcılarımız veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan; Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Detaylı bilgi için https://www.ucuzyolu.com/kurumsal/aydinlatma-metni/  ile https://www.ucuzyolu.com/kurumsal/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi/ ’nı inceleyebilirsiniz.

5. Ödeme Bilgilerinin Gizliliği ve Güvenliği

Alışveriş sırasında kullanılan Kredi kartı bilgileriniz ise siteden bağımsız olarak şu anda mevcut en güvenli kredi kartı ödeme sistemi olan 3D Secure sistemiyle şifrelenip bankalara ulaşır. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne Şirket ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz ve depolanamaz. Dilerseniz bir sonraki satın alma işlemlerini kolaylaştırmak için Web Sitesi üzerinden PCI DSS sertifikalı kurumların sunduğu güvenli altyapı aracılığıyla banka / kredi kartı bilgilerinizin saklanmasını sağlayabilirsiniz. PCI DSS sertifikasına sahip ve BDDK tarafından lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri altyapısıyla, banka / kredi kartlarında bulunan bilgiler, Kimlik Doğrulama (Authentication) ve Yetki (Authorization) adımlarını kolaylaştırarak, banka / kredi kart sahiplerine güvenli ve kolay bir ödeme aracı kullanma imkanı sağlamaktadır. 

6. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

www.ucuzyolu.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde ucuzyolu.com’un hiçbir kontrolü olmadığı için, ucuzyolu.com’un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca ucuzyolu.com’un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder. ucuzyolu.com; iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.ucuzyolu.com internet sitesi ile Şirket’e ait diğer platformlarda verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Şirket, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Şirket ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gerek bu internet sitesinden bağlantı verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Şirket tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Şirket, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

8. Çerezler Hakkında Bilgilendirme:

Çerezler, internet sitelerinin kullanım sonucu bilgisayarlara bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Ziyaret edilen internet sitesindeki gezinme bilgilerini kaydederek kullanıcının çevrimiçi deneyimini daha kolay hale getirmek amacıyla kullanılırlar. Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı ve onaylı bir şekilde bulunmaktadır. Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

9. İletişim ve Başvuru:

Veri Sahibi; soru, görüş, talep veya hakları ile ilgili başvurularını Şirket’in [email protected] e-posta adresine mail yoluyla veya “Evliya Çelebi Mah. Küme Sok. No: 2/C-6 Tuzla/İstanbul” adresine posta yoluyla her zaman iletebilir. Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7 hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

INNOVANA, işbu Gizlilik Politikası'nı güncellemek suretiyle her an değiştirebileceğinden; Kullanıcı ve üyelerin güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmesi gerekmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası, ucuzyolu.com Kullanım Şartlarının bir parçasıdır ve birlikte yorumlanmalıdır.